Polityka prywatności

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej zwane RODO, przedstawiamy Panu/Pani informację dotyczącą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez 3T Office Park Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ul. Łużyckiej 6, 81-537 Gdynia, Pani/Pana danych osobowych. 

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowychjest 3T Office Park Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ul. Łużyckiej 6, 81-537 Gdynia, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000943151, kapitale zakładowym 1.005.000,00 zł, nr NIP 586-23-30-873, REGON 380059177 (zwana dalej „Administratorem”).

 

2. Inspektor Ochrony Danych

W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Jest to osoba, z którą może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, e-mail: iod@3tofficepark.pl

 

3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administrator zbiera dane dla zgodnych z prawem celów n/w, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane sa zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędne i koniecznym zakresie w stosunku do celów , w jakich są przetwarzane

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa.

 

4. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna:

 • w celach marketingowych związanych z prowadzeniem marketingu produktów lub usług Administratora, w tym przesyłania informacji handlowych na Pana/Pani adres poczty elektronicznej, ( artykuł 6 ustęp. 1 punkt a Rozporządzenia),
 • realizacja procesów rekrutacyjnych – w oparciu o wyrażoną zgodę kandydata w klauzuli informacyjnej (artykuł 6 ustęp 1 punkt a RODO).
 • zawarcie i wykonanie umowy, kontaktowanie się z klientem w związku z realizacją umowy ( artykuł 6 ustęp. 1 punkt b RODO);
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie (artykuł 6 ustęp 1 punkt c RODO);
 • archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (artykuł 6 ustęp. 1 punkt. c RODO);
 • dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową (artykuł 6 ustęp 1 punkt. f archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (artykuł 6 ustęp. 1 punkt. c RODO);
 • prowadzenie statystyk (artykuł 6 ustęp 1 punkt. f RODO);

 

5. Udostępnienie danych osobowych (odbiorcy danych osobowych)

Odbiorcami udostępnionych przez Państwa danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty związane z 3T Office Park Spółka Akacyjna z siedzibą w Gdyni na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych w tym:

 • podmioty, z których Administrator korzysta lub którym powierzył wykonywanie czynności w zakresie prowadzonej przez siebie działalności,
 • podmioty którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych,
 • podmiotom świadczącym dla Administratora pomoc prawną, usługi doradcze, marketingowe, ubezpieczeniowe, techniczne lub informatyczne, dostawcom systemów wspierających działalność Administratora,
 • innym administratorom przetwarzającym dane osobowe we własnym imieniu, w tym: podmiotom świadczącym usługi kurierskie, pocztowe, bankowe, uprawnionym podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym organom ścigania, egzekucyjnym, sądowym, administracyjnym.

 

6. Okres przechowywania danych osobowych

 • Czas przechowywania danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej i celu przetwarzania tych danych, z uwzględnieniem zasady rozliczalności. Mając powyższe na względzie, Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody na ich przetwarzanie – najpóźniej do czasu jej wycofania.
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku oraz czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania tego obowiązku,
 • przez czas niezbędny do ustalenia, zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością lub Pana/Pani osobą, lub ustalenia odpowiedzialności Administratora, lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, przed organami ścigania lub organami orzekającymi, w postępowaniach karnych, cywilnych lub administracyjnych, z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w obowiązujących przepisach prawa,

 

7. Przysługujące prawa

Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi podjęcie czynności związanych z celami, o których mowa w pkt. 3.

W związku z przetwarzaniem przez 3T Office Park Spółka Akcyjna Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawa: 

 • dostępu do treści danych,;
 • wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie
 • żądania kopii danych
 • sprostowania danych,;
 • bycia zapomnianym (usunięcia danych);
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • wniesienia sprzeciwu,;
 • przenoszenia danych;

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

 Podczas przetwarzania Pana/Pani danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w rozumieniu Artykułu 22 Rozporządzenia. Oznacza to, że nie podlega Pan/Pani decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłoby wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację

 

9. Cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika. Używając strony 3T Office Park Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ul. Łużyckiej 6, 81-537 Gdynia. wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystywanie „plików cookies”. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na używanie przez Administratora ww. plików należy je zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki. 

Inspektor Danych Osobowych

Skip to content